Obsah

 

MAS Buchlov - Místní akční skupina Buchlov je skupina dobrovolníků, která se zabývá výběrem a hodnocením dotací přidělovaných z programu LEADER. Jsou to zástupci samosprávy a podnikatelů hospodařících v Mikroregionu Buchlov.

 

Základní údaje:

Členství: 14 samospráva a přísp. organizace, 13 podnikatelských subjektů, 13 nestátní neziskové organizace a nepodnikající FO
Rozloha: 154 km2
Počet obyvatel: 12 685
Hustota osídlení: 82 ob./km2
Počet obcí: 14
Členské obce: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, StříbrniceStupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov

 

Stručný popis území:

MAS Buchlov hospodaří na celém území Mikroregionu Buchlov – svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu. Mikroregion Buchlov se nachází v západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště v těsné blízkosti okresního města Uherské Hradiště, které je rovněž hlavním správním střediskem, střediskem obchodu a pracovních příležitostí pro zájmová území.

Okres Uherské Hradiště patří do Zlínského kraje, spolu s Olomouckým krajem tvoří jednotku NUTS II Střední Morava. Mikroregion Buchlov je typickou venkovskou oblastí. Typy sídelního osídlení se značně liší v oblasti podhůří Chřibů a v horských oblastech. Zatímco v podhůří je struktura osídlení spíše koncentrovaná, v horských oblastech je spíše rozptýlená. V zájmovém území se nachází dvě místně významnější centra – Buchlovice a Velehrad s výraznou koncentrací turisticky atraktivních cílů.

Celou interaktivní mapu území naleznete zde

Mapa území ke stažení zde.

Charakter území ovlivňující STRATEGII Oblasti:

Rozvoj mikroregionu spočívá zejména v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí, které bude základem dlouhodobého ekonomického růstu. Území MAS Buchlov má výborné podmínky k rozvoji v oblasti cestovního ruchu, služeb a dalších aktivit.

Cílem rozvojových strategií MAS Buchlov je dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionu prostřednictvím rozvoje veřejných služeb, nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

 

Strategická vize a prioritní osy rozvoje:

Na základě podrobné analýzy předností mikroregionu a také na základě zjištěných přání obyvatel obcí byl základní vizí mikroregionu Buchlov stanoven trvale udržitelný rozvoj.

Základní cíle:

 • přizpůsobení aktivit člověka požadavku rovnováhy, v němž je možný ekonomický rozvoj za současného akceptování ekologie krajiny
 • respektování základních ekologických, kulturně-historických a politicko-správních omezení, která mohou vycházet z prosazování udržitelného rozvoje
 • využití různorodosti forem života v regionu jako hlavního kritéria při výběru strategických opatření budoucího rozvoje
 • zvažování místních, regionálních i nadregionálních faktorů trvalé udržitelnosti

 

Ze strategické vize vycházejí předložené prioritní osy, které budou základním východiskem záměrů v jednotlivých kritických oblastech.

 • Prioritní osa č.1: Technická infrastruktura a energetika:
 • Prioritní osa č.2: Rozvoj zemědělství a lesnictví:
 • Prioritní osa č.3: Ochrana životního prostředí a zachování hodnot krajiny:
 • Prioritní osa č.4: Trvale udržitelný rozvoj venkova, rozvoj řemesel, podpora a rozvoj malého a středního podnikání
 • Prioritní osa č.5: Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu

 

Zaměření na cílové skupiny:
 • Neziskový sektor – jako významný činitel při formování vědomí sounáležitosti s územím a organizátor kulturního a společenského života v obcích se významně podílel na přípravě Strategie zejména v oblasti uchování kulturního a společenského bohatství mikroregion, rozvoje kulturních tradic a zapojení mladé generace do společenského života. Jedná se především folklórní soubory, mládežnické a sportovní organizace, občanská sdružení zajišťující vzdělávání občanů a sdružení ochránců přírody
 • Drobní podnikatelé – tento sektor je tvořen především živnostníky, řemeslníky podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu a zemědělství. Tato skupina vytváří pracovní místa a podílí se na snížení migrace obyvatel a udržení mladých lidí v obcích.
 • Veřejná správa – vytváří podmínky pro udržitelný život v obcích a je hlavním činitelem při správě a rozvoji území. V současné době je nejdůležitější a stmelující složkou pro všechny skupiny a hlavním spojovacím článkem s nadřízenými institucemi.

 

Mezinárodní spolupráce:
 • MAS Buchlov je zapojená do mezinárodního projektu PromEUregion, kde spolupracuje s dalšími osmi partnery z celé Evropy (Španělsko, Belgie, Francie, Lucembursko, Itálie...) na společné propagaci turistických cílů v regionech. Každý z partnerů pořádá ročně několik jarmarků, na kterých jsou představeni i ostatní partneři s jejich regiony, turistikou, tradičním výrobky a kulturou.
 • Tento výměnný systém výrazně přispívá k propagaci našeho regionu a celé ČR v zahraničí.

 

Za posledních 6 let existence podpořila MAS Buchlov 25 projektů a rozdělila mezi žadatele téměř 21 mil. korun.

Seznam podpořených projektů za roky 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 najdete na stránce úspěšné projekty.