Obsah

Výzva č. 6 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

logo PRVMAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 4. 2022 Výzvu č. 6 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Upozorňujeme žadatele/zájemce o dotaci z PRV, že v rámci Dodatku k Výzvě č. 6 došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci na MAS do 13.6.2022 a k posunutí termínu registrace žádostí na RO SZIF do 25.8.2022.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 1.4.2022 do 13.6.2022 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 25.8.2022

Celková alokace Výzvy č. 6: 4 338 500 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 1 - Zázemí a technické vybavení v zemědělství a Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast podpory: b) Mateřské a základní školy.

Z důvodu výše uvedeného prodloužení termínů pro příjem a registraci Žádostí o dotaci v rámci Dodatku k Výzvě č. 6 není s ohledem na lhůty stanovené Pravidly 19.2.1 pro administraci Žádostí o dotaci reálné, aby žadatelé stihli podat Žádosti o platbu na MAS do 31.12.2022. Z tohoto důvodu nebude žádnému žadateli možné udělit plný počet bodů (15) za preferenční kritérium č. 2 ve Fichích č. 1 a č. 7. Upozorňujeme proto žadatele, aby si na str. E1 u tohoto preferenčního kritéria nárokovali max. 10 bodů. Žadatelé, kteří již Žádost o dotaci na MAS podali a nárokují si 15 bodů, budou v rámci administrativní kontroly ze strany MAS vyzvání k úpravě harmonogramu na str. B1. Na základě této úpravy jim následně Výběrová komise na str. E2 přidělí nižší počet bodů.

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádá pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost).

Zájemci o dotaci budou moci své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. na adrese Masarykova 273, 687 08 Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 28.3.2022  

v 15:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti zemědělské činnosti (Fiche 1: Zázemí a technické vybavení v zemědělství)

 30.3.2022  

v 14:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy (Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)

 

Prezentace ze semináře ke shlédnutí  zde: FICHE 1 (15.87 MB)

                                                                 FICHE 7b (13.43 MB)

 

Dokumenty k Výzvě č. 6:

Text výzvy č. 6 - MAS Buchlov - PRV (dodatek k Výzvě č. 6)

Fiche a preferenční kritéria: 

Fiche 1 - Zázemí a technické vybavení v zemědělství

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1 - celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatek k Fichi 1:

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 17.1.a) – Investice do zemědělských podniků

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatek k Fichi 7:

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 20 - b) Mateřské a základní školy

Příloha 21 - Soulad se strategickým dokumentem obce

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Ve Výzvě č. 6 MAS Buchlov, z.s. bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci. Tři žádosti byly podány v rámci Fiche č. 1 "Zázemí a technické vybavení v zemědělství" a sedm žádostí bylo podáno v rámci Fiche č. 7 "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech".

Přijaté žádosti nyní procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Poté proběhne věcné hodnocení a výběr projektů přijatých v rámci Výzvy č. 6. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bude stanoveno pořadí projektů.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 6 MAS Buchlov, z.s.

 

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Výběrová komise provedla věcné hodnocení 10 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 6 Programu rozvoje venkova. Bylo stanoveno pořadí jednotlivých projektů dle výše přidělených bodů. U projektů, kde došlo ke stejnému bodovému hodnocení, byla posuzována nižší výše celkových způsobilých výdajů a případně ještě řazeno dle přiděleného pořadového čísla projektu podle data a času doručení na MAS. Tento způsob řazení nemá vliv na požadovanou výši dotace u žádného projektu, protože je v konečném součtu nižší, než celková alokace.

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 6 - PRV (1.68 MB)

Dne 8. 8. 2022 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 6 činí 3 426 385 Kč.

 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 6 (500.17 kB)

Zápis z jednání Programového výboru