Obsah

Výzva č. 5 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

logo PRVMAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15. 9. 2020 Výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 15.9.2020 - 15.10.2020 prostřednictvím Portálu farmáře

Registrace Žádostí na RO SZIF: 31.10.2020

Celková alokace Výzvy č. 5: 3 198 128 Kč

Žadatelé mohli předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, která je zaměřena na Článek 20 - oblasti podpory: 

b) Mateřské a základní školy

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 

Semináře pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 23.9.2020  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy

 24.9.2020  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 

Dokumenty k Výzvě č. 5:

Text výzvy č. 5 - MAS Buchlov - PRV

Fiche a preferenční kritéria: 

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1 - celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatky k Fichi 7:

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 20 - b) Mateřské a základní školy

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 20 - f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Ve Výzvě č. 5 MAS Buchlov, z.s. bylo přijato celkem 5 Žádostí o dotaci. Všechny žádosti byly podány v rámci Fiche č. 7 "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech".

Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva č. 5 - PRV

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Výběrová komise provedla věcné hodnocení 5 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova. Bylo stanoveno pořadí jednotlivých projektů dle výše přidělených bodů a dále dle % spoluúčasti žadatele a byl proveden předvýběr žádostí.

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 5 - PRV

Kontrolou usnášeníschopnosti Programového výboru, který běžně provádí výběr a schvalování projektů, bylo zjištěno, že více jak 50% členů Programového výboru je ve střetu zájmu (4 z celkového počtu 7 členů). Z tohoto důvodu byl výběr a schválení projektů postoupen na Valnou hromadu. Valná hromada na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr a schválila všech 5 podaných žádostí k financování.

Zápis z jednání Valné hromady - Výzva č. 5 - PRV

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 5 - PRV

Pozn.: Z důvodu vyhlášeného Nouzového stavu a platných mimořádných opatření v souvislosti s šířením epidemie Covid-19 bylo přistoupeno k provedení věcného hodnocení, výběru a schválení projektů formou per rollam (korespondenčním hlasováním).