Obsah

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlásila výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva byla navázána na 128. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Výzva byla zaměřena na podporu realizace sídelní zeleně. Žádost o podporu bylo možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

 

Název výzvy MAS: Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 27. 11. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 11. 2019 ve 12:00 hod.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 11. 2019 ve 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 ve 14:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023

 

Alokace výzvy: 5 000 000 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč

Maximální výše podpory: 60 % celkový způsobilých výdajů

Územní zaměření: území v působnosti MAS Buchlov, z.s.

 

Dokumenty výzvy:

Text výzvy č. 4 MAS Buchlov, z.s.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní

Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Odkaz na navazující dokumentaci ke 128. výzvě ŘO OPŽP: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131

 

Seminář pro žadatele

Dne 25.11.2019 od 17:00 hod. v Buchlovicích proběhl seminář pro žadatele.

Seminář pro žadatele - OPŽP - Výzva č. 4

 

Seznam přijatých žádostí o podporu

V rámci výzvy č. 4 MAS Buchlov - OPŽP - Realizace sídelní zeleně byla zaregistrována 1 žádost - název projektu: Výsadby v tupeském intravilánu, žadatel: Obec Tupesy.

 

Věcné hodnocení projektu:

Věcné hodnocení projektu proběhlo ve dnech 21.4.2020 - 26.4.2020. Členové Výběrové komise MAS Buchlov, z.s. se shodli, že projekt "Výsadby v tupeském intravilánu" splňuje kritéria věcného hodnocení a se ziskem 85 bodů splňuje podmínku dosažení min. počtu bodů (min. 40 bodů).
Na základě věcného hodnocení sestavila Výběrová komise seznam doporučených projektů. Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Výběrové komise.

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva 4

Seznam doporučených projektů - Výzva 4

 

Výběr projektu:

Výběr projektů přijatých v rámci OPŽP proběhl ve dnech 29.4.2020 - 5.5.2020. Na základě výsledku věcného hodnocení a návrhu Výběrové komise členové Programového výboru vybrali a schválili projekt "Výsadby v tupeském intravilánu" k financování:

Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Programového výboru.

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva 4

Seznam vybraných projektů - Výzva 4

 

Předání projektu na ŘO OPŽP:

Po výběru a schválení projektů Programovým výborem byl projekt "Výsadby v tupeském intravilánu" předán dne 6. 5. 2020 na ŘO OPŽP.