Obsah

Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

Místní akční skupina Buchlov, z.s., IČO: 26662698, vyhlásila výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva byla navázána na 127. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Výzva byla zaměřena na podporu realizace ÚSES a protierozní opatření. Žádost o podporu bylo možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

 

Název výzvy MAS: Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 27. 11. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 11. 2019 ve 12:00 hod.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 11. 2019 ve 12:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 ve 14:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023

 

Alokace výzvy: opatření ÚSES 2 500 000 Kč, opatření Protierozní opatření 2 500 000 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč

Maximální výše podpory:

  • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí: 100 %
  • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES: 80 %
  • Opatření zamezující vodní a větrné erozi: 80 %

Územní zaměření: území v působnosti MAS Buchlov, z.s.

 

Dokumenty výzvy:

Text Výzvy č. 3 MAS Buchlov, z.s.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Odkaz na navazující dokumentaci ke 127. výzvě ŘO OPŽP: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130

 

Seminář pro žadatele

Dne 25.11.2019 od 16:00 hod. v Buchlovicích proběhl seminář pro žadatele.

Seminář pro žadatele - OPŽP - Výzva č. 3

 

Seznam přijatých žádostí o podporu:

V rámci výzvy č. 3 MAS Buchlov - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření byla zaregistrována 1 žádost - název projektu: Obnova vegetačních prvků starého úvozu - Tupesy, žadatel: Obec Tupesy.

 

Věcné hodnocení projektu:

Věcné hodnocení projektu proběhlo ve dnech 21.4.2020 - 26.4.2020. Členové Výběrové komise MAS Buchlov, z.s. se shodli, že projekt "Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy" splňuje kritéria věcného hodnocení a se ziskem 95 bodů splňuje podmínku dosažení min. počtu bodů (min. 40 bodů).
Na základě věcného hodnocení sestavila Výběrová komise seznam doporučených projektů. Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Výběrové komise.

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva 3

Seznam doporučených projektů - Výzva 3

 

Výběr projektu:

Výběr projektů přijatých v rámci OPŽP proběhl ve dnech 29.4.2020 - 5.5.2020. Na základě výsledku věcného hodnocení a návrhu Výběrové komise členové Programového výboru vybrali a schválili projekt "Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy" k financování:

Bližší informace naleznete v Zápise z jednání Programového výboru.

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva 3

Seznam vybraných projektů - Výzva 3

 

Předání projektu na ŘO OPŽP:

Po výběru a schválení projektů Programovým výborem byl projekt "Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy" předán dne 6. 5. 2020 na ŘO OPŽP.