Obsah

O nás

MAS Buchlov - Přihláška nového člena

Členem spolku Místní akční skupiny Buchlov, z.s. se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Fyzická osoba musí mít adresu trvalého bydliště (právnická osoba sídlo svého podnikání) na území MAS.

Kompletní podmínky pro přistoupení partnerů do spolku MAS Buchlov, z.s. je možné stáhnotu ZDE.

Přihlášku je možno stáhnout ZDE nebo získat v kanceláři MAS Buchlov.

Doručovací adresa:

MAS Buchlov, z.s.
Masarykova 273
687 08 Buchlovice

 

Základní údaje:

Členství: 15 samospráva a přísp. organizace, 11 podnikatelských subjektů, 9 nestátní neziskové organizace a nepodnikající FO
Rozloha: 154 km2
Počet obyvatel: 12 599
Hustota osídlení: 82 ob./km2
Počet obcí: 14
Členské obce: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, StříbrniceStupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov
Stručný popis území:

MAS Buchlov hospodaří na celém území Mikroregionu Buchlov – svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu. Mikroregion Buchlov se nachází v západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště v těsné blízkosti okresního města Uherské Hradiště, které je rovněž hlavním správním střediskem, střediskem obchodu a pracovních příležitostí pro zájmová území.

Okres Uherské Hradiště patří do Zlínského kraje, spolu s Olomouckým krajem tvoří jednotku NUTS II Střední Morava. Mikroregion Buchlov je typickou venkovskou oblastí. Typy sídelního osídlení se značně liší v oblasti podhůří Chřibů a v horských oblastech. Zatímco v podhůří je struktura osídlení spíše koncentrovaná, v horských oblastech je spíše rozptýlená. V zájmovém území se nachází dvě místně významnější centra – Buchlovice a Velehrad s výraznou koncentrací turisticky atraktivních cílů.

Celou inteartivní mapu území naleznete zde

Mapa území ke stažení zde.

Charakter území ovlivňující STRATEGII Oblasti:

Rozvoj mikroregionu spočívá zejména v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí, které bude základem dlouhodobého ekonomického růstu. Území MAS Buchlov má výborné podmínky k rozvoji v oblasti cestovního ruchu, služeb a dalších aktivit.

Cílem rozvojových strategií MAS Buchlov je dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionu prostřednictvím rozvoje veřejných služeb, nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

Strategická vize a prioritní osy rozvoje:

Na základě podrobné analýzy předností mikroregionu a také na základě zjištěných přání obyvatel obcí byl základní vizí mikroregionu Buchlov stanoven trvale udržitelný rozvoj.

Základní cíle:

 • přizpůsobení aktivit člověka požadavku rovnováhy, v němž je možný ekonomický rozvoj za současného akceptování ekologie krajiny
 • respektování základních ekologických, kulturně-historických a politicko-správních omezení, která mohou vycházet z prosazování udržitelného rozvoje
 • využití různorodosti forem života v regionu jako hlavního kritéria při výběru strategických opatření budoucího rozvoje
 • zvažování místních, regionálních i nadregionálních faktorů trvalé udržitelnosti

 

Ze strategické vize vycházejí předložené prioritní osy, které budou základním východiskem záměrů v jednotlivých kritických oblastech.

 • Prioritní osa č.1: Technická infrastruktura a energetika:
 • Prioritní osa č.2: Rozvoj zemědělství a lesnictví:
 • Prioritní osa č.3: Ochrana životního prostředí a zachování hodnot krajiny:
 • Prioritní osa č.4: Trvale udržitelný rozvoj venkova, rozvoj řemesel, podpora a rozvoj malého a středního podnikání
 • Prioritní osa č.5: Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu

 

Zaměření na cílové skupiny:
 • Neziskový sektor – jako významný činitel při formování vědomí sounáležitosti s územím a organizátor kulturního a společenského života v obcích se významně podílel na přípravě Strategie zejména v oblasti uchování kulturního a společenského bohatství mikroregion, rozvoje kulturních tradic a zapojení mladé generace do společenského života. Jedná se především folklórní soubory, mládežnické a sportovní organizace, občanská sdružení zajišťující vzdělávání občanů a sdružení ochránců přírody
 • Drobní podnikatelé – tento sektor je tvořen především živnostníky, řemeslníky podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu a zemědělství. Tato skupina vytváří pracovní místa a podílí se na snížení migrace obyvatel a udržení mladých lidí v obcích.
 • Veřejná správa – vytváří podmínky pro udržitelný život v obcích a je hlavním činitelem při správě a rozvoji území. V současné době je nejdůležitější a stmelující složkou pro všechny skupiny a hlavním spojovacím článkem s nadřízenými institucemi.
Mezinárodní spolupráce:
 • MAS Buchlov je zapojená do mezinárodního projektu PromEUregion, kde spolupracuje s dalšími osmi partnery z celé Evropy (Španělsko, Belgie, Francie, Lucembursko, Itálie...) na společné propagaci turistických cílů v regionech. Každý z partnerů pořádá ročně několik jarmarků, na kterých jsou představeni i ostatní partneři s jejich regiony, turistikou, tradičním výrobky a kulturou.
 • Tento výměnný systém výrazně přispívá k propagaci našeho regionu a celé ČR v zahraničí.