Obsah

Strategie MAS Buchlov 2021 - 2027

Standardizace

Dne 27.1.2021 byla schválena žádost MAS Buchlov, z.s. o standardizaci na období 2021-2027. Jedná se o jeden z prvních kroků k úspěšné realizaci metody komunitně vedeného místního rozvoje v daném programovém období.

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 15.10.2021 KONCEPČNÍ ČÁST SCLLD 2021 - 2027 MAS BUCHLOV. Dalším krokem v přípravě SCLLD 2021-2027 je vypracování tzv. Akčního plánu.

Individuální konzultace s aktéry v území

Dotazník pro obce ke zjištění potřeb z území MAS Buchlov

Souhrnný zápis z individuálních konzultací s aktéry v území působnosti MAS Buchlov, z.s. (1014.19 kB)

Sběr projektových záměrů na období 2021-2027

Sběr projektových záměrů na období 2021-2027

Seznam projektových záměrů obcí MAS Buchlov na období 2021 - 2027 (964.24 kB)

Dotazníkové šetření MAS Buchlov

Dotazník pro obyvatele obce

Dotazník pro neziskové organizace v obci

Dotazník pro firmy v obci

Výsledky dotazníkového šetření (3.14 MB)

Jednání fokusní skupiny

Pozvánka na jednání fokusní skupiny (836.51 kB)

Prezenční listina (454.02 kB)

Zápis (2.6 MB)

FG

Výzva k připomínkování koncepční části strategie 

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ UKONČENO

Novou Strategii pro území MAS  Buchlov, z.s. vytvořili zaměstnanci kanceláře MAS na základě řízených individuálních rozhovorů, dotazníkovýhch šetření a jednání fokusní skupiny, kterou tvoří zástupci všech sektorů a zájmových skupin. Při tvorbě byly využity  poznatky z realizace minulé Strategie 2014 – 2020, výsledky tzv. střednědobé evaluace,  statistická data ČSÚ vztahující se k danému území a v neposlední řadě se vycházelo ze Strategie regionálního rozvoje ČR a z připravovaných operačních programů na  nové programové období.

Předkládaná  koncepční část Strategie obsahuje 4 kapitoly: popis území, analytickou část, strategickou část a implementační část a byla zpracována dle pokynů MMR.  

Po schválení Valnou hromadou MAS Buchlov, z.s., která se uskuteční 2.8.2021 bude předložena ke schválení na MMR. Na koncepční část strategie budou pak navazovat jednotlivé akční plány, kde budou rozpracována jednotlivá opatření a jejich možnost financování z nových operačních programů.

Připomínky je možné zasílat e-mailem na adresu: polisenska@buchlov.cz, nebo lze projednat telefonicky 777 818 592 a to do pondělí 26.7.2021. 

Jednání Valné hramody MAS Buchlov, z.s.

Pozvánka (444.77 kB)

Prezenční listina VH MAS Buchlov (1.04 MB)

Zápis (2.07 MB)

VH

Dne 2. 8. 2021 byla nejvyšším orgánem MAS schválena Koncepční část nové strategie. Dokument byl následně předán Ministerstvu pro místní rozvoj ke kontrole, zda splňuje požadavky podpory na následující programové období.

Dalším krokem v přípravě SCLLD 2021-2027 je vypracování tzv. Akčního plánu.