Obsah

Výzva č. 7 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

logo PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 2. 2023 Výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS probíhal od 1.2.2023 do 6.3.2023 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 30.6.2023

Celková alokace Výzvy č. 7: 2 046 198 Kč

Žadatelé mohli předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast podpory: b) Mateřské a základní školy.

 

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádál pro veřejnost a žadatele níže uvedený seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost).

Termín konání

Zaměření semináře

6. 2. 2023

v 8:30 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy (Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)

 

Dokumenty k Výzvě č. 7:

Text výzvy č. 7 - MAS Buchlov - PRV

 

Fiche a preferenční kritéria: 

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1 - celé znění

 

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatek k Fichi 7:

Pravidla 19.2.1 – výňatek Článku 20 - b) Mateřské a základní školy

Příloha 21 - Soulad se strategickým dokumentem obce

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Příručka pro  zadávání veřejných zakázek v rámci PRV (892.95 kB)

 

Prezentace ze semináře pro žadatele: 

FICHE 7b

Prezenční listina ze semináře pro žadatele

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Ve Výzvě č. 7 MAS Buchlov, z.s. byly přijaty celkem 3 Žádosti o dotaci v rámci Fiche č. 7 "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech".

Přijaté žádosti nyní procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Poté proběhne věcné hodnocení a výběr projektů přijatých v rámci Výzvy č. 7. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bude stanoveno pořadí projektů.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 7 MAS Buchlov, z.s.

 

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Výběrová komise provedla věcné hodnocení 3 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova. Bylo stanoveno pořadí jednotlivých projektů dle výše přidělených bodů. U projektů, kde došlo ke stejnému bodovému hodnocení, byla posuzována nižší výše celkových způsobilých výdajů a případně ještě řazeno dle přiděleného pořadového čísla projektu podle data a času doručení na MAS. Tento způsob řazení nemá vliv na požadovanou výši dotace u žádného projektu, protože je v konečném součtu nižší, než celková alokace.

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 7 - PRV 

 

Dne 29.03.2023 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všechny 3 podané žádosti byly schváleny. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 7 činí 1 785 669,- Kč.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 7

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 7 - PRV

 

Dne 14.09.2023 byla na MAS Buchlov, z.s. doručena Žádost o doplnění dokumentů k výzvě č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova, kde jsme byli vyzváni k provedení přebodování preferenčního kritéria č. 4 „Podpořený/nepodpořený žadatel“.Na základě této žádosti byl dne 19.09.2023 svolán výběrový orgán a následně rozhodovací orgán MAS Buchlov, z.s., kdy proběhla oprava věcného hodnocení.

Zápis z jednání Výběrové komise  - Výzva č. 7 - PRV - 19.09.2023

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 7 - PRV - 19.09.2023

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 7 - 19.09.2023