Obsah

EU a MMR

MAS BUCHLOV, z.s.

Co to jsou Místní akční skupiny?

Místní akční skupina (MAS) je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorbou společné strategie směřuje k vytyčení společných priorit a s pomocí principu LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje umožňuje její realizaci. Cca 180 MAS v ČR také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracují a předávají si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS má zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však sjednocené pravidly metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje.

Co je to metoda LEADER?

Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

Co je to Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT - CLLD) je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni.

Partnerství v MAS je tvořeno vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru nebo i fyzických osob a zástupců státních a dalších institucí s působností v regionu (méně než 50 % samosprávy a státní správy).

Území MAS je přesně vymezeno a zahrnuje obce s méně než 25 000 obyvateli.

MAS má dostatečné kapacity pro zapojování veřejnosti, řízení procesů, vyhlašování a administraci výzev a podporu žadatelů.

Prostřednictvím MAS je potom transparentně tvořena integrovaná strategie rozvoje území a prostřednictvím výzev podporovány aktivity a projekty s působností v území MAS.

MAS je nositelem strategie pro dané území a trvale s ní pracuje.