Obsah

Szp

 

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence LEADER

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC SZP BYL ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM SCHVÁLEN DNE 19.1.2024

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, budou vybrány příslušnou místní akční skupinou (MAS) a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Dále budou podporovány projekty spolupráce realizované přímo MAS.

Budou podporovány investiční a neinvestiční výdaje dle typu projektu a zaměření žadatele, např. investice do staveb, technologií, infrastruktury.

Do konce roku 2023 probíhá tvorba a proces schvalování Programového rámce SP SZP na období 2023–2027 dle příslušných Pravidel.

Podporovány budou projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle MAS MAS Buchlov, z.s. SCLLD 21+ a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu projektů a inovace.

 

Celková finanční alokace pro MAS Buchlov, z.s.:  9 215 100 Kč

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAS Buchlov, z.s. připravuje první výzvu v rámci programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZVY

01.07.2024

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

od 01.07.2024 do 31.08.2024

TERMÍN FINÁLNÍHO PODÁNÍ NA RO SZIF

04.11.2024

Výzva bude zaměřena:

1)    Podnikání malých a středních podniků (znění FICHE 4, str. 46 Pravidel) -        předpokládaná alokace pro 1. výzvu činí 3 715 100 Kč

2)    Základní služby a obnova obcí (znění FICHE 5, str. 50 Pravidel) - předpokládaná alokace pro 1. výzvu činí 5 000 000 Kč

 

Více informací naleznete v PRAVIDLECH PRO KONEČNÉ ŽADATELE Intervence 52.77 - LEADER