Obsah

Szp

 

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence LEADER

 

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, budou vybrány příslušnou místní akční skupinou (MAS) a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Dále budou podporovány projekty spolupráce realizované přímo MAS.

Budou podporovány investiční a neinvestiční výdaje dle typu projektu a zaměření žadatele, např. investice do staveb, technologií, infrastruktury.

Do konce roku 2023 probíhá tvorba a proces schvalování Programového rámce SP SZP na období 2023–2027 dle příslušných Pravidel.

Podporovány budou projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle MAS MAS Buchlov, z.s. SCLLD 21+ a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu projektů a inovace.

 

Celková finanční alokace pro MAS Buchlov, z.s.:  9 215 100 Kč

 

PRAVIDLA PRO KONEČNÉ ŽADATELE