Obsah

Vazby na strategie a koncepce

NÁRODNÍ DOKUMENTY

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+


Vize směřování České republiky podle SRR 21+

Regiony efektivně zhodnocují svůj rozvojový potenciál, zvyšuje se jejich sociální stabilita, konkurenceschopnost má trvalý, stabilně rostoucí trend a zlepšují se podmínky pro kvalitní život všech obyvatel a prosperitu firem. Jsou respektovány principy udržitelného rozvoje a limity životního prostředí. Všechny regiony se nacházejí v ekonomickém smyslu i co do kvality života nad průměrem EU nebo se mu přibližují a v přitažlivosti a konkurenceschopnosti jsou na předních místech ve střední Evropě.

Koncepce rozvoje venkova

Cílem implementace KRV je tedy kromě dosažení vyšší úrovně hospodářského a sociálního rozvoje venkova i zlepšení image českého venkova, tj. pojímání venkova v rámci společnosti, ne jako "území druhé kategorie", ale jako geografického prostoru dobrého pro život,podnikání, realizaci cestovního ruchu, atd.

Zdraví 2030

Strategický rámec Zdraví 2030 si klade za cíl být základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a udávat směr rozvoje péče o zdraví obyvatel České republiky pro příští desetiletí. S ohledem na všechny výzvy a současné trendy byly formulovány tři strategické cíle: zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému a podpora vědy a výzkumu.

Koncepce rodinné politky

Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Na druhou stranu se však týká oblasti vysoce soukromé, a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako na jejich potřeby v konkrétních situacích.

Digitální Česko

„Digitální Česko“ je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+.

Navazující dokumenty digitalni-cesko-2030

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí České republiky 2030,s výhledem do 2050 představuje zastřešující strategický dokument, který vymezuje realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2030. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.

REGIONÁLNÍ DOKUMENTY

Strategická mapa Zlínského kraje

CHYTRÝ KRAJ – STRATEGIE ROZVOJE CHYTRÉHO REGIONU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2030

Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 („Strategie“) svým zaměřením rozšiřuje o prvky SMART základní strategický rozvojový dokument Zlínského kraje, tedy Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030. Proto je zařazena mezi základní koncepční rozvojové dokumenty kraje.

Potřeba zpracování této Strategie vychází ze současné absence koncepčního dokumentu pro oblast SMART Region, který by cíleně reflektoval využívání nástrojů, přinášející nové příležitosti pro zkvalitňování života obyvatel Zlínského kraje.

Strategie je v souladu s legislativním rámcem a strategickými dokumenty v rámci ČR, jako je Strategický rámec ČR 2030, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tzv. Národní RIS3 strategie), SMART Česko a další.

Pro vetší přehlednost je kromě hlavního dokumentu zveřejněno Manažerské shrnutí, stručně shrnující základní informace o dokumentu, a také Akční plán, který ukazuje harmonogram naplňování dokumentu.