Obsah

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

IROP 2021-2027

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP BYL ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM SCHVÁLEN DNE 27.7.2023.

CLLD IROP MAS Buchlov 2021 – 2027

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS Buchlov programový rámec IROP. Témata relevantní pro naši MAS v CLLD jsou: doprava, vzdělávání, kulturní památky, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.

Alokace MAS Buchlov pro programové období 2021 – 2027 je 25,4 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 17,7 mil. Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Programové rámce na období 2021-2027 byly schváleny usnesením  Valné hromady MAS Buchlov dne 14.12.2022, detaily výzev budou projednány a schváleny na Programovém výboru MAS Buchlov.

Výzvy MAS mohou být vyhlášeny až na základě nadřazených výzev, vyhlášených řídícím orgánem.

Harmonogram výzev IROP – nadřazené výzvy

Parametry plánovaných výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS Buchlov:

1. IROP – doprava
 • Název opatření v SCLLD:

 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce místních komunikací včetně parkovišť a odstavných ploch          

3.1.2 Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravním provozu

3.1.3. Podpora udržitelné mobility

 • Aktivita Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

   - výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení  pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;

   - zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;

   - doplňková aktivita: rekonstrukce místních komunikací.

 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu: 350 000 Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu: bude doplněno
 • alokace výzvy MAS Buchlov: bude doplněno
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)
 • výzva MAS bude vyhlášena v roce 2024
2. IROP – vzdělávání
 • Název opatření v SCLLD: 
        3.3.2. Výstavba a rekonstrukce budov ve vlastnictví obcí
 • Aktivita Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti  typu dětské skupiny

   - navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;

   - zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;

   - navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 • Aktivita Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

   - vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;

   - vnitřní konektivita škol;

   - budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;

   - učebny neúplných škol

   - doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu: 350 000 Kč
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu: bude doplněno
 • alokace výzvy MAS Buchlov: bude doplněno
 • nadřazená výzva (tam jsou pravidla): 48. výzva IROP – vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)
 • výzva MAS bude vyhlášena v roce 2024
3. IROP – kultura
 • Název opatření v SCLLD: 
        3.3.3. Veřejná prostranství a péče o kulturní památky
 • Aktivita Revitalizace kulturních památek

   - revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, parky u památek;

   - doplňková aktivita: parkoviště u památek.

 • Aktivita Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

   - revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.

 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu: bude doplněno
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu: bude doplněno
 • alokace výzvy MAS Buchlov: bude doplněno
 • nadřazená výzva (tam budou pravidla): má být vyhlášena 26.6.2023
 • výzva MAS bude vyhlášena v říjnu 2023
4. IROP – cestovní ruch
 • Název opatření v SCLLD: 

2.1.1. Rozvoj doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu

2.1.2. Zkvalitnění a rozvoj služeb v cestovním ruchu

 • Aktivita Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

   - budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení);

   - budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;

   - propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí; rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;

   - doplňková aktivita: parkoviště.

 • minimální celkové způsobilé výdaje projektu: bude doplněno
 • maximální celkové způsobilé výdaje projektu: bude doplněno
 • alokace výzvy MAS Buchlov: bude doplněno
 • nadřazená výzva (tam budou pravidla): má být vyhlášena v průběhu roku 2023
 • výzva MAS bude vyhlášena v roce 2024

Realizace programového rámce IROP: Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů je popsána v Interních postupy MAS Buchlov, z.s. pro realizaci Programového rámce IROP 2021-2027

Interní postupy IROP_MAS Buchlov

 Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr. Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů po dobu 6 týdnů. Vzor projektového záměru je zveřejněn s výzvou MAS.

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzován Výběrovou komisí MAS Buchlov dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou.

Následuje výběr projektových záměrů Výběrovou komisí. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Buchlov.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti:

Kontrolní listy pro výzvy MAS Buchlov:

Odkaz Kontrolní list administrativní kontroly MAS Buchlov

Kde hledat další informace:

Mnoho užitečných informací je na webu ŘO IROP. Budou zde zveřejněny nadřazené výzvy, jsou zde zveřejněny výzvy tzv. velkého IROP (můžete si prostudovat jejich pravidla, abyste měli představu, protože pravidla výzev MAS se o moc lišit nebudou), jsou zde obecná pravidla a aktuality.

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Dalším užitečným zdrojem informací je web Centra pro regionální rozvoj (CRR): https://www.crr.cz/

Na webu CRR je potřeba zdůraznit zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení projektů (kontrolní listy sem přidávají postupně po zveřejnění výzvy, v případě MAS jde o to, že CRR bude provádět závěrečnou kontrolu po hodnocení záměru ze strany MAS): https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/

Dotazy k přípravy projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/