Obsah

CZ.07.02.01/00/22_003/0000001

Operační program technická pomoc OPTP 2021-2027

 

Projekt:             MAS - MAS Buchlov, z.s. - 1

Reg. č.:              CZ.07.02.01/00/22_003/0000001

Účel dotace:       Zajištění činnosti MAS Buchlov, z.s.

Datum zahájení projektu:    1. 1. 2022

Datum ukončení projektu: 30. 9. 2024

 

Projekt na podporu činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdajů na zajištění administrativní kapacity MAS a dalších souvisejících výdajů nezbytných pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

  1. Dotace je poskytnuta v souladu s Operačním programem Technická pomoc (dále „OPTP“) pro programové období 2021-2027 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) vydaného podle § 14m zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
  2. Příjemce se zavazuje realizovat projekt v souladu s aktuální verzí žádosti o podporu evidovanou v monitorovacím systému 2021+ (dále jen „MS2021+“) pod registračním číslem uvedeným na Rozhodnutí.
  3. Příjemce je povinen se při realizaci a udržitelnosti projektu řídit podmínkami příslušné výzvy OPTP, Rozhodnutím, těmito Podmínkami, Pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „PŽP“), a uživatelskými příručkami pro práci v MS2021+, jakož i právními předpisy a dokumenty, na které je ve výše uvedených dokumentech odkazováno.
  4. V době realizace i udržitelnosti projektu je příjemce povinen se řídit vždy aktuálně účinnou verzí příslušného předpisu či dokumentu. V případě zadávání veřejných zakázek/zakázek je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 a vydanými závaznými dokumenty při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z EU fondů v rámci programového období 2021-2027 účinných v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, příp. v době uzavření dodatku, respektive v době provedení změny, nebyl-li dodatek uzavřen.