Obsah

ZLK

DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Naše MAS se v současné době realizuje aktivity programovacího období 2014 - 2020. Hlavní součástí těchto aktivit je realizcae integrované strategie "Integrovaná strategie území MAS Buchlov pro období 2014-2020".

Tento dokument vznikl také díky finanční podpoře Zlínského kraje v podobě návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na úhradu provozních nákladů.

Mapa MAS Zlínského kraje

 

MAS Buchlov a její strategie „Z kraje pod Buchlovem“

Všichni jste jistě postřehli, že tak jako ostatní místní akční skupiny i naše MAS se připravuje na nové plánovací období 2014 – 2020. A tak jako správní hospodáři, nejdříve musíme dobře promyslet, za co peníze utratíme. Jinými slovy, abychom mohli čerpat finanční prostředky, musíme mít zpracovanou Integrované strategie území (ISÚ), kde si popíšeme, jaké potřeby naše území má, kam budeme chtít zacílit jeho rozvoj, či jaké bude  mít priority.

Mnozí z Vás se aktivně podíleli na vyplňování dotazníků, kde jste nám psali Vaše postřehy, návrhy i připomínky. Ti ještě aktivnější dotazníky roznášeli do domácností a trpělivě odpovídali na otázky PROČ – KDE – KDY, atd. Podařilo se nám shromáždit velkou spoustu odpovědí, ze kterých jsme v připravované strategii vycházeli. Jinými slovy, snažili jsme se o otevřenou komunikaci se zapojením co možná největšího počtu aktérů v regionu (obcí, podnikatelů, spolků, i občanů). No a nyní Vám předkládáme dílo, kde jsme popsali vše, co by mohlo v dalším období ovlivnit náš region. A měli byste to být opět Vy, kdo rozhodne o skutečných prioritách, na které v budoucnu budeme brát zřetel. I na vás totiž záleží, zda se budou stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, budovat ubytovací zařízení, stacionáře pro seniory, spolkové prostory, ale i podporovat drobné řemeslníky a živnostníky.

Pojďte do toho s námi. Přečtěte si předkládanou strategii, kterou najdete v příloze a pokud zde najdete něco, s čím nesouhlasíte, nebo budete chtít ještě doplnit, máte možnost nám to do konce října sdělit. A to jak po mailu zde, tak osobně v kanceláři MAS, kterou najdete  naproti úřadu Městyse Buchlovice (Nám. Svobody 800), ulice Masarykova č.p. 273 v 1. patře (nad Českou spořitelnou).

Děkujeme za Váš zájem a snahu!

 

Integrovaná strategie území MAS Buchlov pro období 2014 - 2020

Nově vznikly dokumenty týkající se územní dimenze a implementace SCLLD:

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 / Verze: 1.0 červen 2014 

Cílem metodického pokynu je poskytnout řídicím orgánům programů Evropských a strukturálních investičních fondů, zpracovatelům integrovaných strategií, budoucím nositelům integrovaných nástrojů i dalším zapojeným partnerům jednotné závazné postupy při přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií a integrovaných nástrojů.

Národní dokument k územní dimenzi / Verze: 1.0 ze dne 22.8. 2014 

Cílem Národního dokumentu k územní dimenzi je sjednocení debaty o územní dimenzi napříč relevantními resorty a územními partnery a následné vymezení územní dimenze v operačních programech. Obsahem dokumentu je identifikace územních průmětů intervencí relevantních operačních programů. Takto vymezená územní dimenze v rámci operačních programů se stane podkladem pro diskuzi vedoucí k vyčlenění odpovídajícího objemu prostředků a vytvoření vhodných nástrojů na její realizaci v programovém období EU 2014-2020.

Návrh Manuálu tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020