Obsah

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC OP TAK BYL ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM SCHVÁLEN 28.5.2023

MAS Buchlov se v novém programovém období 2021-2027 uchází o administraci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Oblast podpory se bude týkat projektů zaměřených na:

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury 
 • pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby 

K tomu, aby se naše MAS mohla o tento operační program ucházet, potřebujeme mít připravený zásobník projektů. 

Pokud Vás tato dotační podpora zaujala, nebo máte již připravené projekty/záměry, kontaktujte nás prosím na tel. 775 340 349, nebo emailem: gregorova@buchlov.cz.

VÝŠE PODPORY:

Dotace pro jednotlivé projekty bude 50 % a projekty budou moci být v rozmezí 250 000 Kč až 1 070 000 Kč.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
 • dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura),
 • dlouhodobý nehmotný majetek (software),
 • služby (např. web, cloud, online prvky).

Konkrétněji se o způsobilých výdajích zabývá Příloha č. 2.

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
 • stavební práce,
 • prostá obnova majetku,
 • pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství,
 • pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů,
 • pořízení repasovaných strojů a zařízení,
 • aktivace,
 • pokud žadatel o podporu je provozovatel, který má stacionární zařízení v České republice, která jsou součástí Evropského systému emisního obchodování („seznam EU ETS“), tak navržená opatření v rámci žádosti o podporu nejsou způsobilá k podpoře, pokud navržená opatření mohou jakýmkoliv přímým či nepřímým způsobem snižovat emise skleníkových plynů ze zařízení nebo činnosti, které má žadatel uvedené v Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k emisím skleníkových plynů a o stanovení podmínek k jejich zjišťování, zveřejňování a vykazování a Ročním plánu pro monitorování emisí (dále jen „Rozhodnutí“).

Konkrétněji se nepodporovanými kategoriemi zabývá Příloha č. 6.

PODMÍNKY PRO ŽADATELE:
 • podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;
 • mít oprávnění k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;
 • uvést údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů:
  • v IS KP 21+ zapsat informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán, nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci;
  • má zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS);
  • v IS KP 21+ zapsal informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu;
 • dle svého čestného prohlášení není v likvidaci;
 • dle svého čestného prohlášení je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu.
KE DNI ROZHODNUTÍ O DOTACI MUSÍ ŽADATEL:
 • být malý nebo střední podnik;
 • plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají zákonem uloženy. ŘO provede kontrolu dodržování této povinnosti za poslední dvě uzavřená účetní období. V případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou;
 • nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpis
ROZHODNUTÍ NEBUDE VYDÁNO POKUD:
 • žadatel je ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů;
 • vztahuje se na žadatele sankční předpisy vydané v souvislosti s protiprávní činností Ruska vůči Ukrajině;
 • byl na majetek žadatele prohlášen konkurz (způsob řešení úpadku). Pokud je v případě úpadku soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku, a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna;
 • byl žadateli, je-li právnickou osobou, pravomocně uložen trest zákazu přijímání dotací a subvencí;
 • byl vůči žadateli vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen;
 • žadatel nesplňuje požadavek na trestní bezúhonnost (vztahuje na členy statuárních orgánů žadatele, právnickou osobu – žadatele a fyzickou osobu – žadatele).

JAKÉ DOKUMENTY BUDETE MUSET DOLOŽIT:

K OKAMŽIKU PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO SYSTÉMU MS 2021+:
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy (Příloha č. 3)
 • Dvě indikativní cenové nabídky ke každé pořizované položce, vyjma nepřímých nákladů, 
 • Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO, 
 • Přílohu k posouzení zásady „významně nepoškozovat“ (Příloha č. 7), 
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. certifikáty atd.)
K OKAMŽIKU PODPISU ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA:
 • prohlášení k velikosti podniku. Žadatel je povinen podložit údaje uvedené v Prohlášení (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) relevantními oficiálními dokumenty, včetně údajů za partnerské a propojené podniky, zpravidla se bude jednat o rozvahu a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nejsou zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (přičemž partnerským či propojeným podnikem může být i fyzická osoba vykonávající hospodářskou činnost, údaje za tuto fyzickou osobu jsou dokládány zejména daňovým přiznáním z příjmu fyzických osob). ŘO je oprávněn vyžádat od žadatele další relevantní oficiální dokumenty k doložení sledovaných údajů (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) a vlastnické struktury;
 • dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit:
  • v případě, že nemovitost nebo pozemek již je ve vlastnictví žadatele, prověří ZS vlastnická práva náhledem do Katastru nemovitostí;
  • v případě nájmu pozemků nebo budov žadatel doloží zajištění místa realizace;
  • prokázání jiných práv – relevantní smluvní dokumentace, která opravňuje žadatele k výkonu jiných práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován;
 • Má-li žadatel podíly či akcie vloženy do svěřenského fondu, předloží statut a případně další dokumenty, ze kterých bude zřejmé, kdo je zakladatel, správce, obmyšlený, osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou;
 • Prohlášení k de minimis.
OSTATNÍ SPECIFICKÉ PODMÍNKY:
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Projekt musí být jednoetapový.

JAK BUDE CELÝ PROCES PROBÍHAT:

 • Červen 2023 až prosinec 2024 – vyhlášení a sběr žádostí ministerstvem na celé období
 • Říjen až listopad 2023 – vyhlášení a sběr žádostí MAS Buchlov pro své území
  • Určeno pro subjekty na území MAS Buchlov
  • Bude zapotřebí doložit:
   • Zjednodušený podnikatelský záměr + návrh rozpočtu (lze vycházet z povinné osnovy (Příloha č. 3)), 
   • specifické podmínky budou upřesněny při vyhlášení výzvy
 • Listopad až prosinec 2023 – hodnocení a výběr podaných žádostí na MAS Buchlov,
  • konkrétní postup hodnocení bude upřesněn při vyhlášení výzvy
 • Prosinec 2023 až prosinec 2024 – podání žádosti se všemi náležitostmi na ministerstvo přes webový portál ISKP21+

 

Text výzvy I Technologie-pro-MAS-_CLLD

Příloha č.1 Model-hodnocení

Priloha-c-2-vymezeni-zpusobilych-vydaju

Priloha-c-3-povinna-osnova-podnikatelskeho-zameru

Příloha č.4 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK- zvlaštní-část

Priloha-c-6-nepodporovane-kategorie-cz-nace

Priloha-c-7-formular-posouzeni-zasady-vyznamne-neposkozovat

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo inspirativní příklady projektů, které je možné podpořit v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, viz níže:

1. Pořízení obousměrně propojitelných výrobních technologií, strojních souborů a zařízení, robotizovaných linek

Společnost zatím žádným stupněm digitalizace a robotizace neprošla

Způsobilé výdaje:

 • CNC vertikální obráběcí centrum
 • informační systém pro řízení výroby
 • SW pro monitorování vytížení strojů a SW pro programování obráběcích strojů

2. Implementace celopodnikových, výrobních a manažerských informačních systémů a zajištění potřebné infrastruktury (včetně HW)

Problém je absence moderních technologií, které by umožňovaly automatizaci výroby, sběr, analýzu a vyhodnocování dat pro řízení a optimalizaci procesů společnosti a společnosti jako takové.

Nové technologie pomůžou společnosti efektivněji provádět měření a kontroly kvality a zlepší podnikovou komunikaci na úrovni celého podniku

Způsobílé výdaje:

 • technologie pro měření, digitalizaci a propojenost podniku

3. Digitalizace skladovacích a manipulačních technologií včetně implementace WMS systému

Pro žadatele na trhu je důležité zvýšení efektivity skladování - automatizace a dále efektivnější způsob kompletace zakázek.

Cílem je komplexní propojení a automatizace firemních procesů a procesů souvisejících s logistikou, skladováním a vlastní kompletací pro účely zákazníků v oblasti automotive.