Obsah

PŘÍJEM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ JE UKONČEN:

 

Informace pro žadatele a příjemce

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro MAS Buchlov, z.s. pro rok 2024

Datum vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Buchlov, z.s.: 01.02.2024

Datum příjmu žádostí o příspěvek: 01.02.2024 (od 8:00 hodin) – 01.03.2024 (do 12:00 hodin)


Cíl výzvy

Program „Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny Buchlov, z.s. (dále jen MAS Buchlov) ve spolupráci s Mikroregionem Buchlov. Cílem výzvy je finanční podpora projektů místních spolků a organizací.

Účel výzvy

Hlavním účelem výzvy je podpořit Váš spolek nebo organizaci uspořádat jednorázovou akci/školení/seminář/ výlet pro Vaše členy či pro širší veřejnost. Dále můžete výzvu použit na nové vybavení čí pomůcky po Váš spolek/organizaci.

Specifikace žadatelů

Žadatelem může být kdokoliv z území MAS Buchlov (Mapa a seznam obcí ZDE). Ať už se jedná o partu kamarádů, skupinu maminek pořádající akce pro děti, organizaci, spolek, podnikatele, církevní organizaci, školy, zájmový kroužek apod. To znamená, že nemusíte mít IČ, abyste mohli o příspěvek žádat.

Výše příspěvku

Na rok 2024 je vyčleněna alokace 150.000 Kč pro celé území MAS Buchlov.

 • Dolní hranice příspěvku je stanovena částkou 5.000 Kč
 • Horní hranice příspěvku je stanovena částkou 10.000 Kč

Jednotlivé částky se budou dále posuzovat v rámci hodnocení celého projektu.

Podmínky pro přidělení příspěvku

 • Projekt musí být realizován na území MAS Buchlov v obcích: BoršiceBřestekBuchloviceHostějovMedloviceModráOsvětimanySalašStaré HutěStříbrniceStupavaTupesyVelehradZlechov
 • Pokud je žadatelem osoba, která nemá IČ, žádost musí být před podáním na MAS Buchlov schválena starostou obce, ve které se projekt uskuteční
 • Jeden žadatel může v daném roce podat pouze jednu žádost
 • Na příspěvek není právní nárok
 • MAS Buchlov si vyhrazuje právo podanou žádost odmítnout
 • MAS Buchlov ohodnotí podané žádosti na základě formálních náležitostí
 • Žádosti o příspěvek, které nemohou být pokryty alokací výzvy budou zařazeny do seznamu nevybraných projektů
 • Výsledky hodnocení MAS Buchlov budou zveřejněny na webových stránkách MAS
 • Seznam projektů, které budou v rámci Malého LEADRU MAS Buchlov podpořeny, bude zveřejněn na www.masbuchlov.cz a žadatelům podpořených projektů bude zaslán výsledek e-mailem.

Hodnocení projektu

 • Hodnocení projektů se skládá z formálních náležitostí
 • Hodnocení formálních náležitostí se rozumí posouzení úplnosti žádosti a jejího souladu s výzvou MAS, a to především:
  • Dodržení termínu pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku
  • Řádné, úplné a správné vyplnění žádosti
  • Oprávněnost žadatele
  • Dodržení způsobu podání žádosti
  • Připojení všech požadovaných příloh žádosti
 • Žádost, která nesplní některé kritérium formální náležitostí, bude vyřazena

Podání žádosti

 • Příjmem žádostí o příspěvek: 01.02.2024 (od 8:00 hodin) – 01.03.2024 (do 12:00 hodin); pozdější přihlášky budou automaticky zamítnuty
 • Žádost je možné zaslat elektronicky na adresu horakova@buchlov.cz nebo osobně doručit na adresu kanceláře: Místní akční skupina Buchlov, z.s., Masarykova 273, Buchlovice 687 08
 • Pracovník MAS žádost zkontroluje a uvědomí e-mailem žadatele o přijetí žádosti.
 • Vyúčtování akce musí být podáno nejpozději k 30.listopadu 2024, pozdější předložení vyúčtování není akceptovatelné

Realizace akce

 • V průběhu realizace Vaší akce můžete uvést loga MAS Buchlov a Mikroregionu na plakát, na webové stánky, facebook apod., umístit tištěné logo MAS a Mikroregoinu v místě konání akce
 • Během konání akce pořiďte několik výstižných fotografií. Obsahově prosím zachyťte především samotnou akci, účastníky, návštěvníky, průběh práce nebo sportovního klání, vyhlášení výsledků, společnou fotografii účastníků apod.
 • Minimálně 3 zhotovené fotografie zašlete e-mailem na adresu horakova@buchlov.cz. V případě většího počtu nebo velikosti fotografií můžete použít internetové uložiště. Prosíme, nezasílejte fotografie v tištěné podobě-je to zbytečně drahé a dále nepoužitelné.
 • V případě změn data, místa nebo zrušení akce nás o tomto, prosím, předem informujte. Provedené změny musí být vždy v duchu Vašeho původního záměru.

Vyúčtování akce

 • proplacení výdajů do výše schváleného příspěvku bude provedena na základě
 1. vystavené faktury na MAS (žadatelé s IČ) s uvedením fakturované nákladové položky, včetně názvu a data konání akce dle schválené žádosti. K faktuře je nutno přiložit prosté kopie účetních dokladů (paragony, daňové doklady či dílčí faktury dodavatelů k realizaci uvedené aktivity. MAS Buchlov si vyhrazuje právo vyžádat si do 12 měsíců od vyúčtování akce k nahlédnutí originál dokladu
 2. originálu účetních dokladů (paragony, daňové doklady či dílčí faktury dodavatelů s dokladem o úhradě z banky či pokladny)
 • k vyúčtování akce dále přiložte krátký popis akce, tiskovou zprávu (vzor viz. Příloha č.2)
 • zašlete (výše uvedeným způsobem) minimálně 3 fotografie z akce
 • předložený účetní doklad (faktura, paragon) bude následně do 14 dní proplacen na bankovní účet žadatele nebo na vyžádání v hotovosti po předchozí domluvě s pracovníkem MAS

Způsobilé výdaje

 • cokoliv, co pro své aktivity realizované v souladu s programem potřebujete. Zbytečně Vás nebudeme omezovat, ale necháváme si možnost, právo, Vám případné diskutabilní nákladové položky v žádosti vyloučit (nahradit vhodnějšími)
 • v případě realizace akce, kde bude potřeba zakoupit vybavení pro občerstvení, prosíme Vás o nákup recyklovatelných materiálů, případně znovu použitelného vybavení

Nezpůsobilé výdaje

 • alkohol, tabákové výrobky
 • doprava, cestovné osobním automobilem, pokud není zdůvodněno a schváleno předem s žádostí o podporu a realizováno v přímé souvislosti s konáním akce v nákladech v místě a čase obvyklých

Doporučujeme záměr dopředu zkonzultovat s manažerem projektu Malý LEADER pro MAS Buchlov. Nejčastějšími chybami by mohl být příliš obecný popis akce. V popisu tedy vždy zdůrazněte, co akce přinese Vaší komunitě, spolku, obci a jaké náklady konkrétně z příspěvku podpoříte.

 

Kontakt na manažera projektu Malý LEADER pro MAS Buchlov:

Ing. Tereza Horáková

e-mail: horakova@buchlov.cz

telefon: 606 791 922

 

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Žádost o příspěvek Malý LEADER MAS Buchlov

Příloha č.2 – Zpráva o pořádané akci

 

Seznam podpořených a nepodpořených projektových záměrů