Obsah

1. VÝZVA MAS BUCHLOV – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS

MAS Buchlov, z. s. vyhlašuje dne 2.10.2023 v 10:00 hod výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Podporované aktivity: 

  • Robotizace, automatizace, digitalizace
  • Web, cloud
  • Komunikační a identifikační Infrastruktura

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek
  • služby
  • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

Termín vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí: 2.10.2023 v 10:00

Termín ukončení výzvy a příjmu žádostí: 30.11.2023 ve 12:00

Způsob podávání žádostí datovou schránkou: 5gdkbc7

Výše alokace: 1 070 000 Kč. 

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 140 000 Kč.

Míra dotace: 50% v režimu de minimis. 

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Dokumenty výzvy

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO OP TAK MPO "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.".

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektových záměrů:

Seznam přijatých projektových záměrů

 

Příprava výzvy do OP TAK

VÝZVA MAS JE NAVÁZÁNA NA VÝZVU ŘO OP TAK MPO: 

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší  technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také  digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

▸ Robotizace, automatizace, digitalizace
▸ Web, cloud
▸ Komunikační a identifikační Infrastruktura

 

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

Minimální výše dotace (v  případě využití maximální výše přímých nákladů): 125 000 Kč

Maximální výše dotace (v  případě využití maximální výše přímých nákladů): 1 070 000 Kč

Míra podpory: 50 %

Režim podpory: De minimis

 

Příjem návrhů projektů na MAS: 2. 10. - 30. 11. 2023

Konzultace záměrů pro OP TAK:

Lenka Gregorová, e-mail: gregorova@buchlov.cz, tel. 775 340 349