Obsah

 

 

 

Název projektu:

 „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“

 

Prioritní osa:                            Rozvoj dostupnosti přeshraničního území                                                                  a životního prostředí

Oblast podpory:                        Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny

Vedoucí partner:                      Obec Uhrovec

Hlavní přeshraniční partner:    Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj                                                               cestovního ruchu (MRB)

Partner 1:                                 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Celkové náklady projektu:        588 299,31 EUR

Ukončení projektu:                   31.8.2015

 

Cílem projektu je vybudování sběrného dvora v obci Uhrovec. Za pomocí příhraničních partnerů a jimi odevzdaného know-how se vytvoří nové podmínky pro lepší separování odpadů a likvidaci biologicky rozložitelného dopadu, přičemž dojde i ke zvýšení množství tříděného odpadu a ke snížení celkového množství komunálního odpadu ukládaného v současné době na skládky. Vzájemnou spoluprácí projektových partnerů se vytvoří prostor na vzájemnou výměnu zkušeností, ale i vzdělávání obyvatel na obou stranách hranice, výsledkem kterého bude zvýšený zájem obyvatel o ochranu životního prostředí a zabezpečení efektivního a citlivého přístupu k nakládání s odpady.

Mikroregion vybudoval sběrný dvůr na Křižných cestách v Buchlovicích již v roce 2006. Dnes již sběrný dvůr nevyhovuje ani technickými parametry, ani počtem či velikostí kontejnerů na přepravu odpadu. Starostové si uvědomují nutnost přípravy na legislativní změny zakazující od roku 2024 ukládat směsný recyklovatelný odpad na skládky, i aktuální legislativu pro ukládání bioodpadů. Prioritou tedy je snížení nejen množství ukládaného odpadu, ale i obecní výdaje za skládkování. Díky finančním prostředkům OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 si obce rozdělí 232 barevných kontejnerů a popelnic na tříděný odpad, do domácností bude umístěno 1450 kompostérů a na sběrný dvůr bude umístěno 17 nových kontejnerů na ukládání a odvoz odpadu.

Ukládání odpadu nás stojí nemalé prostředky, které by mohly být využity jinde, např. v podpoře financování spolkové činnosti v obcích. Proto si projekt klade za cíl také výchovu a vzdělávání obyvatel. I když jsme se již naučili, že odpady patří do kontejneru a ne na černou skládku, neumíme tento odpad správně třídit. A to je úkol, kterému bychom se chtěli věnovat i po ukončení projektu.

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

V rámci projektu byl vydán zpravodaj, který byl dodán do všech domácností obcí mikroregionu. Zpravodaj poskytuje informace o projektu „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“, o jeho realizaci, přínosech, o současné situaci v odpadovém hospodářství obcí i možnosti zlepšení nakládání s komunálními odpady.

POZOR: Pro občany mikroregionu je zde připravena také křížovka o věcné ceny, které věnovala společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., ktérá v rámci projektu dodala kompostéry a nádoby.

Zpravodaj je ke stažení ZDE

Mezinárodní konference o odpadech na Modré

21.08.2015

Dne 20.8.2015 se v hotelu Skanzen v Modré konala mezinárodí konference o odpadech. Sedmdesátka zástupců měst, obcí mikroregionu a technických služeb diskutovala nad problémy odpadového hospodářství jednotlivých obcí, legislativou a především plánem na dalších deset let. Obce zajímala hlavně situace s odpady po roce 2024, kdy bude ukončeno skládkování. Obce mikroregionu byly seznámeny s hospodařením s vlastními odpady.

Odkaz na článek na webu Zlínského kraje

ab

cd

Studie nakládání s odpady v mikroregionu Buchlov

21.08.2015

V rámci projektu Spoločne sa ekologicky naučíme nakladať s odpadom byl vypracována studie nakládání s odpady v mikroregionu Buchlov je ke stažení zde

Slavnostní otevření sběrného dvora a konference v Uhrovci

14.08.2015

Dne 13.8.2015 proběhlo ve Slovenské obci Uhrovec slavnostní otevření sběrného dvora. V rámci této akce se konala také konference jejíž hlavním tématem byla situace v odpadovém hospodářství v obci Uhrovec a její zlepšení díky projektu přeshraniční spolupráce. Slavnostního otevření a konference se zúčastnila padesátka zástupců měst a obcí ze Slovenska, zástupci přeshraničních partnerů, tedy mikroregionu Buchlov a Energetické agentury Zlínského kraje a také občané obce Uhrovec.

 

ef

gh

Průvodce kompostováním

03.08.2015

Na podporu snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a na podporu třídění bioodpadu vytvořila EAZK návod jak správně kompostovat ve formě Průvodce kompostováním.

Průvodce je ke stažení ZDE

Společné jednání v Uhrovci

10.06.2015

Dne 9.6. 2015 se v Uhrovci sešla třicítka zástupců partnerů projektu, aby projednala další postup a inspirovala se v Lužiankách Ponitranským sdružením obcí, které spravuje v cca 60 obcích regionu odpadové hospodářství, provozuje kompostárnu, třídící linku na plasty a papíry a zajišťuje svoz odpadů sledovaný kamerovým systémem a disponující vozy s váhou. Za pomoci čipů jsou nádoby váženy a celý systém je monitorovám v centrálním dispečinku. Tento systém je ojedinělý na Slovensku a v České republice zatím nebyl v takovémto rozsahu zaveden.

 

ij

kl

mn

Otevírání obálek - VZ na dodavatele nádob

6.6.2015

Otevírání obálek, posouzení a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky proběhlo v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice dne 5.6.2015.

w

Cíle mezinárodního projektu

25.03.2015

Cíle projektu:

·         Vybudování sběrného dvora v Uhrovci

·         Zlepšení spolupráce na obou stranách hranice v nakládání s KO

·         Zvýšení výroby kompostu v místě jeho vzniku

·         Návrat živin do půdy

·         Prevence vzniku černých skládek

·         Odstranění spalování KO v kotlech v rodinných domech

·         Zlepšení ovzduší snížení emisí CO2,TZL,NH4 a benzoapyrenu

Rozpočet projektu 588 229,31 EUR

VP –   287 689,31 EUR

HCP- 271 710 EUR

PP 1 – 28 830 EUR