Obsah

 

UZAVŘENÉ VÝZVY PRV

 

Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. v oblasti PRV 2014 - 2020

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 26. 1. 2018 Výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Semináře pro žadatele proběhly ve dnech 5. - 7. 2. 2018 v 16:00 hodin v Buchlovicích v budově úřadu Městyse Buchlovice (1. patro). Bližší informace naleznete v textu výzvy.

 

Semináře k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro veřejnost a žadatele níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Termín konání

Zaměření semináře

5.2. 2018  v 16:00 h.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti zemědělské činnosti

6.2. 2018  v 16:00 h.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti nezemědělské činnosti

7. 2. 2018 v 16:00 h.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti investice v lesích

Kromě semináře bylo možné projektové záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 probíhal ve dnech 12. - 26. 2. 2018.

 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1

Dne 26. 2. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 8 Žádostí o dotaci (Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 0 žádostí, Fiche 3 - 4 žádosti, Fiche 4 - 0 žádostí, Fiche 5 - 1 žádost).

Přijaté žádosti poté prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1
 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1

Dne 17.4.2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., jejímž cílem bylo provést věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova. Na základě bodového hodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.
Dne 18.4.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny.

 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

 

Dokumenty k výzvě

Text výzvy č. 1 

Texty Fichí 1 - 5:  Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5 

Interní postupy PRV

Pravidla PRV 19.2.1 – celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatky k Fichím vč. příloh: 

PRV Pravidla 19.2.1 - Příloha 3 - Limity výdajů

PRV Pravidla 19.2.1 – Příloha 4 – Definice mikro, malý a střední podnik

PRV Pravidla 19.2.1 – Příloha 5 – Prohlášení o zařazení podniku

PRV Pravidla 19.2.1 - Příloha 10 - Přehled PUPFL

PRV Pravidla 19.2.1 – Příloha 14 – Nově vytvořené pracovní místo

PRV Pravidla 19.2.1 – Příloha 17 – De Minimis

PRV Pravidla 19.2.1 –  Výňatek k Fichi 1

PRV Pravidla 19.2.1 –  Výňatek k Fichi 2

PRV Pravidla 19.2.1 –  Výňatek k Fichi 3

PRV Pravidla 19.2.1 –  Výňatek k Fichi 4

PRV Pravidla 19.2.1 –  Výňatek k Fichi 5

 

Další dokumenty

Postup vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Příklad Prohlášení o zařazení podniku

Doložení vazby na venkovskou turistiku

Portál farmáře  - Žádost o přístup

Portál farmáře - formulář Žádost o přístup

Portál farmáře - zasílání e-mailů ze SZIF

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020

Smlouva o fungování EU - Příloha I

 

Prezentace ze seminářů pro žadatele

Seminář pro žadatele - Fiche 1 a 2

Seminář pro žadatele - Fiche 3

Seminář pro žadatele - Fiche 4 a 5

 

 

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. v oblasti PRV 2014 - 2020

Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV byla stornována.

 

 

Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 18.5.2018 Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 24.5. - 18.6.2018 do 16:00 hod. prostřednictvím Portálu farmáře

Registrace Žádostí na RO SZIF: 31.8.2018

Celková alokace Výzvy č. 3: 4 599 720 Kč

Alokace na jednotlivé Fiche:

Fiche 2: 999 720 Kč

Fiche 3: 2 000 000 Kč

Fiche 4: 1 000 000 Kč

Fiche 5: 600 000 Kč

 

Semináře pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

21.5.2018  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 2 - Podpora výroby a prodeje regionálních produktů

22.5.2018  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce

23.5.2018 

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 4 - Budování zázemí pro cestovní ruch, rekreaci a odpočinek a Fiche 5 - Technologie pro údržbu krajiny a hospodaření v lesích

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 probíhal ve dnech 24. 5. - 18. 6. 2018.

Ve Výzvě č. 3 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci:

Fiche 2 - 4 žádosti, Fiche 3 - 3 žádosti, Fiche 4 - 2 žádosti, Fiche 5 - 1 žádost

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Dne 20.8.2018 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., v rámci něhož proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 3. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.

Dne 22.8.2018 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 3 činí 2 715 246 Kč.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 3

Seznam přijatých Žádostí o dotaci - Výzva č. 3 PRV

 

Dokumenty k Výzvě č. 3

Text Výzvy č. 3

Texty Fichí 2 - 5:  Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5

Interní postupy PRV

Pravidla PRV 19.2.1 - celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatky k Fichím vč. příloh: 

PRV Pravidla 19.2.1 - Příloha 3 - Limity výdajů

PRV Pravidla 19.2.1 – Příloha 4 – Definice mikro, malý a střední podnik

PRV Pravidla 19.2.1 – Příloha 5 – Prohlášení o zařazení podniku

PRV Pravidla 19.2.1 - Příloha 10 - Přehled PUPFL

PRV Pravidla 19.2.1 – Příloha 14 – Nově vytvořené pracovní místo

PRV Pravidla 19.2.1 – Příloha 17 – De Minimis

Pravidla PRV 19.2.1 - Výňatek k Fichi 2

Pravidla PRV 19.2.1 - Výňatek k Fichi 3

Pravidla PRV 19.2.1 - Výňatek k Fichi 4

Pravidla PRV 19.2.1 - Výňatek k Fichi 5

 

Další dokumenty

Postup vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Příklad Prohlášení o zařazení podniku

Doložení vazby na venkovskou turistiku

Portál farmáře  - Žádost o přístup

Portál farmáře - formulář Žádost o přístup

Portál farmáře - zasílání e-mailů ze SZIF

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020

Smlouva o fungování EU - Příloha I

 

Prezentace

Prezentace k Výzvě č. 3

Prezentace k Fichi 2 - Seminář pro žadatele

Prezentace k Fichi 3 - Seminář pro žadatele

Prezentace k Fichi 4 a 5 - Seminář pro žadatele

 

 

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15. 4. 2019 Výzvu č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 15.4.2019 - 15.5.2019 prostřednictvím Portálu farmáře

Registrace Žádostí na RO SZIF: 1.7.2019

Celková alokace Výzvy č. 4: 5 193 313 Kč

Alokace na jednotlivé Fiche:

Fiche 1: 392 180 Kč

Fiche 2: 163 204 Kč

Fiche 3: 1 557 195 Kč

Fiche 4: 1 702 413 Kč

Fiche 5: 1 378 321 Kč

 

Semináře pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

8. 4. 2019  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 1 – Zázemí a technické vybavení v zemědělství a Fiche 2 – Podpora výroby a prodeje regionálních produktů

9. 4. 2019  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce

10. 4. 2019 

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v rámci Fiche 4 - Budování zázemí pro cestovní ruch, rekreaci a odpočinek a Fiche 5 - Technologie pro údržbu krajiny a hospodaření v lesích

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4 probíhal ve dnech 15. 4. - 15. 5. 2019.

Ve Výzvě č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci:

Fiche 1 - 3 žádosti, Fiche 2 - 1 žádost, Fiche 3 – 9 žádostí, Fiche 4 - 0 žádosti, Fiche 5 - 1 žádost

Z přijatých žádostí prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti 10 žádostí, u 4 žádostí byla ukončena jejich administrace.

Dne 21. 6. 2019 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS Buchlov, z.s., v rámci něhož proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy č. 4. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť.

Dne 26. 6. 2019 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 4 činí 2 190 425 Kč.


Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 4

Zápis z jednání Výběrové komise

Schválení výběru Programovým výborem

 

Dokumenty k Výzvě č. 4:

Text Výzvy č. 4

Fiche a preferenční kritéria: Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. k PRV

Pravidla PRV 19.2.1 – celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatky k Fichím:

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 1

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 2

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 3

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 4

PRV Pravidla 19.2.1 – Výňatek k Fichi 5

 

Další dokumenty:

Postup vygenerování ŽoD, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020

Seznam_dokumentace_ze_zadavaciho_rizeni_PRV_dle_zakona_c._134_2016_Sb._o_zadavani_verejnych_zakazek

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020

 

Prezentace ze seminářů pro žadatele:

Prezentace k Fichi 1 a 2

Prezentace k Fichi 3

Prezentace k Fichi 4 a 5

 

 

Výzva č. 5 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15. 9. 2020 Výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS: 15.9.2020 - 15.10.2020 prostřednictvím Portálu farmáře

Registrace Žádostí na RO SZIF: 31.10.2020

Celková alokace Výzvy č. 5: 3 198 128 Kč

Žadatelé mohli předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, která je zaměřena na Článek 20 - oblasti podpory: 

b) Mateřské a základní školy

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 

Semináře pro žadatele k přípravě projektů

MAS Buchlov, z.s. uspořádala pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Zájemci o dotaci mohli své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 23.9.2020  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy

 24.9.2020  

v 16:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 

Dokumenty k Výzvě č. 5:

Text výzvy č. 5 - MAS Buchlov - PRV

Fiche a preferenční kritéria: 

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1 - celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatky k Fichi 7:

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 20 - b) Mateřské a základní školy

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 20 - f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Ve Výzvě č. 5 MAS Buchlov, z.s. bylo přijato celkem 5 Žádostí o dotaci. Všechny žádosti byly podány v rámci Fiche č. 7 "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech".

Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva č. 5 - PRV

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Výběrová komise provedla věcné hodnocení 5 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova. Bylo stanoveno pořadí jednotlivých projektů dle výše přidělených bodů a dále dle % spoluúčasti žadatele a byl proveden předvýběr žádostí.

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 5 - PRV

Kontrolou usnášeníschopnosti Programového výboru, který běžně provádí výběr a schvalování projektů, bylo zjištěno, že více jak 50% členů Programového výboru je ve střetu zájmu (4 z celkového počtu 7 členů). Z tohoto důvodu byl výběr a schválení projektů postoupen na Valnou hromadu. Valná hromada na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr a schválila všech 5 podaných žádostí k financování.

Zápis z jednání Valné hromady - Výzva č. 5 - PRV

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 5 - PRV

Pozn.: Z důvodu vyhlášeného Nouzového stavu a platných mimořádných opatření v souvislosti s šířením epidemie Covid-19 bylo přistoupeno k provedení věcného hodnocení, výběru a schválení projektů formou per rollam (korespondenčním hlasováním).

Výzva č. 6 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 4. 2022 Výzvu č. 6 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Upozorňujeme žadatele/zájemce o dotaci z PRV, že v rámci Dodatku k Výzvě č. 6 došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci na MAS do 13.6.2022 a k posunutí termínu registrace žádostí na RO SZIF do 25.8.2022.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 1.4.2022 do 13.6.2022 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 25.8.2022

Celková alokace Výzvy č. 6: 4 338 500 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 1 - Zázemí a technické vybavení v zemědělství a Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast podpory: b) Mateřské a základní školy.

Z důvodu výše uvedeného prodloužení termínů pro příjem a registraci Žádostí o dotaci v rámci Dodatku k Výzvě č. 6 není s ohledem na lhůty stanovené Pravidly 19.2.1 pro administraci Žádostí o dotaci reálné, aby žadatelé stihli podat Žádosti o platbu na MAS do 31.12.2022. Z tohoto důvodu nebude žádnému žadateli možné udělit plný počet bodů (15) za preferenční kritérium č. 2 ve Fichích č. 1 a č. 7. Upozorňujeme proto žadatele, aby si na str. E1 u tohoto preferenčního kritéria nárokovali max. 10 bodů. Žadatelé, kteří již Žádost o dotaci na MAS podali a nárokují si 15 bodů, budou v rámci administrativní kontroly ze strany MAS vyzvání k úpravě harmonogramu na str. B1. Na základě této úpravy jim následně Výběrová komise na str. E2 přidělí nižší počet bodů.

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádá pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost).

Zájemci o dotaci budou moci své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. na adrese Masarykova 273, 687 08 Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 28.3.2022  

v 15:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti zemědělské činnosti (Fiche 1: Zázemí a technické vybavení v zemědělství)

 30.3.2022  

v 14:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy (Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)

 

Prezentace ze semináře ke shlédnutí  zde: FICHE 1 (15.87 MB)

                                                                 FICHE 7b (13.43 MB)

 

Dokumenty k Výzvě č. 6:

Text výzvy č. 6 - MAS Buchlov - PRV (dodatek k Výzvě č. 6)

Fiche a preferenční kritéria: 

Fiche 1 - Zázemí a technické vybavení v zemědělství

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1 - celé znění

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatek k Fichi 1:

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 17.1.a) – Investice do zemědělských podniků

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatek k Fichi 7:

Pravidla 19.2.1 - výňatek Článku 20 - b) Mateřské a základní školy

Příloha 21 - Soulad se strategickým dokumentem obce

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Ve Výzvě č. 6 MAS Buchlov, z.s. bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci. Tři žádosti byly podány v rámci Fiche č. 1 "Zázemí a technické vybavení v zemědělství" a sedm žádostí bylo podáno v rámci Fiche č. 7 "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech".

Přijaté žádosti nyní procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Poté proběhne věcné hodnocení a výběr projektů přijatých v rámci Výzvy č. 6. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bude stanoveno pořadí projektů.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 6 MAS Buchlov, z.s.

 

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Výběrová komise provedla věcné hodnocení 10 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 6 Programu rozvoje venkova. Bylo stanoveno pořadí jednotlivých projektů dle výše přidělených bodů. U projektů, kde došlo ke stejnému bodovému hodnocení, byla posuzována nižší výše celkových způsobilých výdajů a případně ještě řazeno dle přiděleného pořadového čísla projektu podle data a času doručení na MAS. Tento způsob řazení nemá vliv na požadovanou výši dotace u žádného projektu, protože je v konečném součtu nižší, než celková alokace.

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 6 - PRV (1.68 MB)

Dne 8. 8. 2022 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všech 10 podaných žádostí bylo schváleno. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 6 činí 3 426 385 Kč.

 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 6 (500.17 kB)

Zápis z jednání Programového výboru 

 

 

Výzva č. 7 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 2. 2023 Výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS probíhal od 1.2.2023 do 6.3.2023 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 30.6.2023

Celková alokace Výzvy č. 7: 2 046 198 Kč

Žadatelé mohli předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast podpory: b) Mateřské a základní školy.

 

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádál pro veřejnost a žadatele níže uvedený seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost).

Termín konání

Zaměření semináře

6. 2. 2023

v 8:30 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy (Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)

 

Dokumenty k Výzvě č. 7:

Text výzvy č. 7 - MAS Buchlov - PRV

 

Fiche a preferenční kritéria: 

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1 - celé znění

 

Pravidla PRV 19.2.1 – výňatek k Fichi 7:

Pravidla 19.2.1 – výňatek Článku 20 - b) Mateřské a základní školy

Příloha 21 - Soulad se strategickým dokumentem obce

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Příručka pro  zadávání veřejných zakázek v rámci PRV (892.95 kB)

 

Prezentace ze semináře pro žadatele: 

FICHE 7b

Prezenční listina ze semináře pro žadatele

 

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Ve Výzvě č. 7 MAS Buchlov, z.s. byly přijaty celkem 3 Žádosti o dotaci v rámci Fiche č. 7 "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech".

Přijaté žádosti nyní procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Poté proběhne věcné hodnocení a výběr projektů přijatých v rámci Výzvy č. 7. Na základě bodového ohodnocení projektů dle preferenčních kritérií bude stanoveno pořadí projektů.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 7 MAS Buchlov, z.s.

 

Přijaté žádosti prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.

Výběrová komise provedla věcné hodnocení 3 Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova. Bylo stanoveno pořadí jednotlivých projektů dle výše přidělených bodů. U projektů, kde došlo ke stejnému bodovému hodnocení, byla posuzována nižší výše celkových způsobilých výdajů a případně ještě řazeno dle přiděleného pořadového čísla projektu podle data a času doručení na MAS. Tento způsob řazení nemá vliv na požadovanou výši dotace u žádného projektu, protože je v konečném součtu nižší, než celková alokace.

Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva č. 7 - PRV 

 

Dne 29.03.2023 proběhlo jednání Programového výboru MAS Buchlov, z.s., který na základě návrhu Výběrové komise provedl výběr Žádostí o dotaci, které budou podpořeny. Všechny 3 podané žádosti byly schváleny. Celková požadovaná výše dotace ve Výzvě č. 7 činí 1 785 669,- Kč.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 7

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 7 - PRV

 

Dne 14.09.2023 byla na MAS Buchlov, z.s. doručena Žádost o doplnění dokumentů k výzvě č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova, kde jsme byli vyzváni k provedení přebodování preferenčního kritéria č. 4 „Podpořený/nepodpořený žadatel“.Na základě této žádosti byl dne 19.09.2023 svolán výběrový orgán a následně rozhodovací orgán MAS Buchlov, z.s., kdy proběhla oprava věcného hodnocení.

Zápis z jednání Výběrové komise  - Výzva č. 7 - PRV - 19.09.2023

Zápis z jednání Programového výboru - Výzva č. 7 - PRV - 19.09.2023

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 7 - 19.09.2023

 

 

 

Výzva č. 8 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 01.08.2023 Výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci na MAS:              01.08.2023 - 31.08.2023 

Registrace Žádostí na RO SZIF:                16.10.2023

Celková alokace Výzvy č. 8:                    269 746 Kč

Žadatelé mohli předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce.

 

Žádosti o dotaci měly být předkládány prostřednictvím Portálu farmáře.

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF

Žádost o přístup do Portálu Farmáře

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádal pro veřejnost a žadatele níže uvedený seminář k přípravě projektů.

 

Místo konání semináře:  budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800,                                            687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost)

Termín konání

Zaměření semináře

07.08.2023 v 10:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory podnikání a místní produkce (Fiche 3: Podpora podnikání a místní produkce; článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY K VÝZVĚ Č. 8:

Text výzvy č. 8 - MAS Buchlov - PRV

Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLA PRV: 

Interní postupy MAS Buchlov, z.s. pro PRV

Pravidla PRV 19.2.1

Pravidla PRV 19.2.1 - výňatek článku 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODIKY:

Postup vygenerování Žádosti o dotaci, předání na MAS a registrace na RO SZIF

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV              

Příručka pro publicitu PRV 2014–2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTATNÍ:

Cenový marketing - nezávazný vzor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele - prezentace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjem, věcné hodnocení a výběr žádostí

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 8 probíhal ve dnech 01.08.2023 - 31.08.2023

Ve Výzvě č. 8 MAS Buchlov, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova Fiche 3 - Podpora podnikání a místní produkce neobdržela žádnou Žádost o dotaci.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva č. 8

 

Výzva č. 9 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

Výzva č. 9 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV byla stornována.